نامزد سابقم پشت سرم حرف های بد میزنه
1400/12/18 - 14:47

نامزد سابقم پشت سرم حرف های بد میزنه

پاسخ صوتی دکتر سپیده تیمورپور به سوال کاربران:

هدیه روز مادر و روز زن باعث دعوا و آستانه جدایی من و پسر عموم شد
1400/12/18 - 13:28

هدیه روز مادر و روز زن باعث دعوا و آستانه جدایی من و پسر عموم شد

پاسخ صوتی دکتر سپیده تیمورپور به سوال کاربران:

همسرم بد زبان هست و ذهنم پاک نمیشه
1400/12/18 - 12:36

همسرم بد زبان هست و ذهنم پاک نمیشه

پاسخ صوتی دکتر سپیده تیمورپور به سوال کاربران:

همسرم شلخته است چیکار کنم؟
1400/12/18 - 11:25

همسرم شلخته است چیکار کنم؟

پاسخ دکتر سپیده تیمورپور به این کاربر:

زنم گذاشته رفته خیلی پکرم، چیکار باید بکنم؟
1400/12/18 - 10:55

زنم گذاشته رفته خیلی پکرم، چیکار باید بکنم؟

پاسخ صوتی دکتر سپیده تیمورپور به سوال کاربران:

رابطه مجازی
1400/4/23 - 14:40

رابطه مجازی

اعتیاد همسر
1400/3/11 - 15:01

اعتیاد همسر