دعا، تلفن شما است به خدا و شهود، تلفن خدا است به شما.

چه بسیارند مردمانی که وقتی خدا به آنها تلفن می کند تلفن شان "مشغول" است و از این رو، پیام را نمی گیرند.

وقتی که دلسرد و خشمگین هستید، یا از نفرت آکنده اید، تلفن شما "مشغول" است.

حتما این اصطلاح را شنیده اید که "آنقدر عصبانی بودم که چشمم درست نمی دید

" این را نیز باید اضافه کنیم که: "آنقدر عصبانی بودم که گوشم درست نمی شنید."

هیجانات منفی صدای شهود را خفه و خاموش می کنند.

 

 

 

 

 

 

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
ارسال نظر
captcha